Aqua Sport

Aqua Sport

Ruggeveldlaan 503 / 2100 Deurne

Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Aqua Sport bvba hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Aqua Sport bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR 25 mei 2018).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens
  welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben 
  voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen 
  zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, 
  tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Aqua Sport zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, 
vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemenkan dit via onderstaande contactgegevens:

Aqua Sport bvba
Ruggeveldlaan 503 2100 Deurne
BE0413 114 189
03/324.32.17

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen,

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, functie.
 • bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, btw nummer, activiteiten, website url, telefoon, fax, adres, sociale media gegevens, logo
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Gebruik van cookies

Volgende cookies worden gebruikt:

 • Cookies voor analyse doeleinden
 • Sessie variabelen om het gebruiksgemak van ingelogde gebruikers te optimaliseren. 
  Op deze staan steeds een vastbepaalde tijdslimiet.

Verstrekking aan derden

Geen van uw verstrekte gegevens worden buiten de interne omgeving van Aqua Sport gebruikt of verspreid.

Bewaartermijn

Aqua Sport bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
Als geregistreerd gebruiker kan u ook steeds zelf alle gegevens laten wissen welke NIET noodzakelijk zijn 
voor lopende overeenkomsten, zoals facturatie enz.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen 
tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens Aqua Sport van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens en een beveiligde verbinding over SSL als daar aanleiding toe is;

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. 
Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. 
We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons 
te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij).
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je 
hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.Indien je je uitschrijft op onze nieuwsbrief of hierover contact met ons opneemt, zullen al jouw persoonsgegevens definitief uit ons databestand verwijderd worden. Al hopen we natuurlijk wel dat je bij ons blijft! It's up to you to stay with us! 

SEO by DeZignCrew | Sitemap | Advertising by Groenegids